1. ALGEMENE INFORMATIE

Afric’Sanaga is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt van bezoekers van de site https://www.africsanaga.nl/ (hierna de « Site » genoemd), evenals van mensen die interactie hebben met Plan International France via haar social media pagina’s (zoals LinkedIn, Facebook, Instagram, Youtube en Twitter) (hierna de « Pagina’s »).

Het doel van dit Privacybeleid is om u als gebruiker (hierna “Gebruiker”) te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna het “Privacybeleid”).

De verwerking uitgevoerd door Afric’Sanaga wordt uitgevoerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens (hierna de « AVG « ) alsook met de gewijzigde wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 (hierna, met de AVG, het « Reglement van toepassing op persoonsgegevens »).

Voor elk verzoek met betrekking tot dit privacybeleid kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: info@africasanaga.nl

Elke Gebruiker wordt uitgenodigd om dit Privacybeleid te lezen:
• in het algemeen tijdens het browsen op de Site of de Pagina’s;
• voordat ze hun informatie op de Site of de Pagina’s verzenden.

Zo wordt u op de hoogte gebracht van de verwerkingswijzen met betrekking tot het beheer van uw persoonsgegevens door Afric’Sanaga

Afric’Sanaga is echter niet verantwoordelijk voor de verwerking die door de sociale netwerken zelf wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker zijn pagina’s bezoekt.

De Gebruiker wordt uitgenodigd om het privacybeleid van de sociale netwerken zelf te raadplegen om meer te weten te komen over hun praktijken op dit gebied, en om hun profiel te configureren om hun vertrouwelijkheid te garanderen.

 

2. VERZAMELDE GEGEVENS
Over het algemeen verzamelt Afric’Sanaga de informatie die u rechtstreeks aan haar doorgeeft.

Dit is met name het geval wanneer u contact opneemt met Afric’Sanaga via het contactadres info@africasanaga.nl of een ander adres of communicatiemiddel dat op de Site wordt vermeld, wanneer u een sponsorbrochure aanvraagt, wanneer u een donatie doet, wanneer u sponsor een kind, wanneer u solliciteert naar een baan, stage of vrijwilligerswerk of wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief.

Afric’Sanaga verzamelt ook uw gegevens via cookies die worden gebruikt tijdens het browsen op de Site in overeenstemming met het Cookiebeheerbeleid.

Ten slotte heeft Plan International France toegang tot openbare gegevens van de profielen van gebruikers die interactie hebben met haar pagina’s. Deze gegevens worden door Afric’Sanaga alleen gebruikt binnen het betreffende sociale netwerk en worden in geen enkel bestand opgenomen.

3. HOE UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT
Verzenden van de nieuwsbrief van Afric’Sanaga: deze verwerking is gebaseerd op het nastreven van het legitieme belang van Afric’Sanaga bij het bekendmaken van haar actie.

Antwoord op uw vragen gericht aan het contactadres info@africasanaga.nl of elk ander adres of communicatiemiddel dat op de Site wordt vermeld (perscontact, partnerschapsverzoeken, enz.). : deze verwerking is noodzakelijk om het legitieme belang van Afric’Sanaga na te streven bij het beantwoorden van verzoeken van Gebruikers.

Verzenden van sponsorbrochures: deze verwerking is noodzakelijk voor het behartigen van het legitieme belang van Afric’Sanaga bij het beantwoorden van verzoeken van gebruikers om sponsorbrochures te sturen.

Oproepen doen voor donaties (liefdadigheidswerving): deze verwerking is noodzakelijk voor het nastreven van het legitieme belang van Afric’Sanaga bij het werven van vrijgevigheid van donateurs.

Beheer van donaties en sponsoring voor het registreren van donaties en het verzenden van fiscale ontvangstbewijzen: deze verwerking is gebaseerd op naleving van de wettelijke verplichtingen van Afric’Sanaga.

Beheer van leden van de Donor-ruimte: deze verwerking is gebaseerd op het nastreven van het legitieme belang van Afric’Sanaga om haar gemeenschap van leden te animeren om haar actie te verspreiden en naar het grootste aantal te brengen.

Naleving van boekhoudkundige en fiscale verplichtingen: deze verwerking is gebaseerd op de naleving van de wettelijke verplichtingen van Afric’Sanaga.

Beheer van sollicitaties (tewerkstelling, stage, vrijwilligerswerk): deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen en voor het nastreven van het legitieme belang van Afric’Sanaga om een ​​cv-bibliotheek op te richten.

Beheer van verzoeken om rechten uit te oefenen: deze verwerking is gebaseerd op de naleving van de wettelijke verplichtingen van Afric’Sanaga.

Beheer van een oppositielijst: deze verwerking is noodzakelijk voor het nastreven van het legitieme belang van Afric’Sanaga om de wensen van gebruikers met betrekking tot de verwerking van hun gegevens te respecteren.

Naleving van de algemene voorwaarden; beheer van precontentieuze en procesrechtelijke procedures: deze verwerking is noodzakelijk voor het nastreven van het legitieme belang van Afric’Sanaga voor de verdediging van haar rechten.

4. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS
De verzamelde informatie is voorbehouden voor het exclusieve gebruik van Afric’Sanaga voor de doeleinden die in de bovenstaande tabel zijn gedefinieerd. In dit kader kunnen naar behoren gemachtigde personen van Afric’Sanaga, die in het kader van hun functie toegang moeten hebben tot uw gegevens, toegang krijgen tot uw gegevens.

Afric’Sanaga geeft uw persoonsgegevens ook door aan:
• onderaannemers volgens haar instructies en uitsluitend namens haar. Zo vertrouwt Afric’Sanaga bepaalde diensten toe aan derden die mailings versturen,
• haar externe adviseurs (advocaten, accountants, enz.), wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Afric’Sanaga.

Als verwerkingsverantwoordelijke verbindt Afric’Sanaga zich ertoe om geen persoonsgegevens over te dragen buiten de Europese Unie.
Publicaties en openbare uitwisselingen op de pagina’s zijn echter waarschijnlijk toegankelijk buiten de Europese Unie, aangezien sociale netwerken wereldwijd toegankelijk zijn.

5. RESPECT VOOR DE VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEGEVENS
In overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, implementeert Afric’Sanaga alle passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen met betrekking tot de aard van de gegevens en de risico’s die de verwerking met zich meebrengt, om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, in met name om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen.

U kunt Plan International France vragen om uw gegevens te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn.

• Wissen. U kunt Plan International France vragen om uw gegevens te wissen in de volgende gevallen: wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; u heeft uw toestemming ingetrokken; naar aanleiding van de uitoefening van uw recht van verzet; uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt; of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Plan International France is niet verplicht om te reageren op uw verzoek om uw gegevens te wissen, met name als de verwerking ervan noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

• Beperking. U kunt Afric’Sanaga vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken (d.w.z. ze te bewaren zonder ze te gebruiken) wanneer: hun juistheid wordt betwist; hun verwerking is onwettig, maar u wilt niet dat ze worden verwijderd; ze zijn nog steeds nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; Afric’Sanaga gaat na of er dwingende redenen zijn voor de uitoefening van uw recht van verzet. Afric’Sanaga mag uw gegevens blijven gebruiken na een beperkingsverzoek: met uw toestemming; voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; of om de rechten van een andere persoon of entiteit te beschermen.

• Draagbaarheid. U kunt Afric’Sanaga vragen om u uw gegevens te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, of u kunt vragen dat deze rechtstreeks naar een andere gegevensbeheerder worden verzonden, maar alleen als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of over de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst en dat de verwerking geautomatiseerd is.

• Verzet tegen verwerking van persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang. U kunt bezwaar maken tegen elke verwerking van uw gegevens die gebaseerd is op uw “gerechtvaardigd belang”. Als u dit recht uitoefent, zal Afric’Sanaga de verwerking staken, tenzij het bestaan ​​van legitieme redenen aantoont, of voor de erkenning, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

• Verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor prospectiedoeleinden.

U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@africsanaga.nl

U kunt ook, indien u dit nodig acht, een klacht indienen bij de Commission Nationale Informatique et Libertés (www.cnil.fr).

7. OPSLAGPERIODE
Afric’Sanaga bewaart uw persoonsgegevens voor:

• voor e-mails die zijn verzameld om de nieuwsbrief te ontvangen, 3 jaar vanaf het verzamelen van de e-mail of het laatste contact met de persoon of totdat hij zich afmeldt voor de nieuwsbrief;

• voor gegevens gecommuniceerd via contactverzoeken, de tijd die nodig is om op het verzoek te reageren;

• voor de gegevens van gebruikers die een verzoek hebben gedaan om een ​​sponsorbrochure toe te sturen, 3 jaar na de laatste aanvraag van een brochure of het laatste contact van de gebruiker;

• voor gegevens die zijn verzameld als onderdeel van de oproep tot donaties, 3 jaar vanaf het verzamelen van de gegevens of het laatste contact met de donor, in het bijzonder de laatste donatie indien van toepassing;

• voor de gegevens die nodig zijn voor het vastleggen en verzenden van fiscale ontvangstbewijzen, de tijd die nodig is voor het verzenden van de fiscale ontvangstbewijzen dan in de vorm van tussentijdse archivering voor de wettelijke bewaartermijn;

• voor gegevens met betrekking tot leden van het donorgebied, 3 jaar vanaf het laatste contact met het lid;

• voor gegevens met betrekking tot bankgegevens, het tijdstip van sponsoring of tot opschorting van de maandelijkse donatie (bij eenmalige donaties worden geen bankgegevens bewaard);

• voor kandidaatgegevens (werk, stage, vrijwilligerswerk): 2 jaar vanaf de sollicitatiedatum;

• voor de gegevens van paginabezoekers, de duur van het bestaan ​​van het betreffende sociale netwerkaccount.

Uw gegevens kunnen echter langer worden bewaard, bijvoorbeeld om bewijs te leveren van een recht of een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden in ieder geval niet verder bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn, zorgt Afric’Sanaga ervoor dat deze worden verwijderd of geanonimiseerd.

8. UPDATE VAN HET PRIVACYBELEID
Afric’Sanaga kan dit privacybeleid wijzigen, met name om rekening te houden met wijzigingen in de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, evenals andere regelgeving of technologische ontwikkelingen. Afric’Sanaga informeert u bij een substantiële wijziging.